WATERDRIVE - Maatalouden kokonaisvaltaista vesienhallintaa

Kuva Mikko Ortamala
Kansainväliseen WATERDRIVE-hankkeeseen (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) osallistuvat Itämeren maista Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa. Suomesta hankkeessa ovat mukana SYKE, Salaojayhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen Salaojakeskus, BSAG ja LUKE. 
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien laatua ja ilmastonmuutoksen resilienssiä Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa toteutetaan kestäviä menetelmiä maatalouden valumavesien hallinnassa. Hanke aktivoi paikallistason toimijoita ja kehittää toimintamalleja ja keinoja paikallistason työn vauhdittamiseksi.
 
Hankkeessa kehitetään mm. pilottihankkeiden avulla eri sidosryhmien välistä yhteistyötä, vaikuttavuutta ja rahoitusta maatalouden vesitaloushankkeissa. Nostetaan esille parhaat toimivaksi todennettuja ympäristötoimenpiteet ja viedään ne käytäntöön. Kehitetään uusia digipalveluita toimenpiteiden sijaintien optimoimiseen sekä kuivuus- ja tulvariskien hallintaan. Tehdään multimediaalinen koulutuskokonaisuus. Hankkeen lopussa laaditaan menettelytapasuosituksia vesivarojen hallintaan Itämerimaiden maatalousalueilla.Suomalaiset ovat laajasti mukana koko hankkeessa keskittyen tiettyihin aihealueisiin.
 
ProAgria Etelä-Suomi / Etelä-Suomen Salaojakeskus toimii hankkeessa linkkinä käytännön viljelyn, maatalouden toimenpiteiden ja kansallisen sekä EU-tason poliittisen työn välillä. Tavoitteena on tuottaa tietoa toimenpidetarpeesta ja mahdollisuuksista sekä hyvistä toimintatavoista, käytänteistä sekä haasteista kansallisessa sekä kansainvälisessä Itämeren alueen toiminnassa maatalouden tuotantotalouden kehittämiseksi ja vesistökuormituksen vähentämiseksi. Tietoa tuotetaan Etelä-Suomessa toteutettujen hankkeiden ja projektien kautta.
 
Keskeistä maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä ja tuotantotalouden kehittämisessä on vesitalouden toimenpiteiden ja maanrakenteen sekä kasvukunnon yhdenaikainen edistäminen luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen ekologia huomioiden. Etelä-Suomen Salaojakeskuksen rooli on myös tuottaa tietoa muille toimijoille maatalousympäristön käytännön rakenteellisten mekanismien ja rakentamisen tekniikan vaatimuksista.
 
Alueellisten ongelmatilanteiden tunnistaminen ja ratkaisujen hakeminen vesienhallinnan tilan parantamiseksi maanomistajalähtöisesti on hankkeessa keskeistä. Hankkeessa annetaan neuvontaa esimerkkialueella Porvoossa (Gammelbacka, Karjalaiskylä), jonka painopiste on hyvien menetelmien käytäntöön vieminen kuivatushankkeessa. Hankkeessa sovitetaan yhteen kalataloudelliset kunnostukset, vesitalouden parantaminen viljelyn kannalta sekä hulevesien hallinta, jolloin kokonaisvaltainen vesienhallinta valuma-alueella korostuu. Alueellinen tavoite on myös uusien toimintatapojen kehittäminen kaivun aikaisen kuormituksen ja kaivun aikaisten ympäristöhaittojen vähentämiseksi (kalatalous, pohjaeläimet) yhdessä sidosryhmien kanssa.
 
Salaojayhdistys tarkastelee jo toteutuneita ja käynnissä olevia maatalouden vesitaloushankkeita. Tarkastellaan hankkeiden kulkua, sekä miten hyvin on onnistuttu yhdistämään kuivatus- ja ympäristötavoitteita. Pyritään tunnistamaan prosessin vahvuudet ja heikkoudet erityyppisissä hankkeissa ja ehdottamaan suosituksia tilanteen parantamiseksi.
 
SYKE kehittää hotspot -lähestymistapaa, jossa autetaan eri toimijoita tunnistamaan eniten kuormittavia alueita ja hakemaan tehokkaita ympäristötoimenpiteitä näiden alueiden ympäristöratkaisuihin. Toimenpiteiden vaikutusta ja kohdentamista selvitetään eri paikkatietoaineistojen, ilmakuvien ja mallitulosten avulla. Lisäksi tullaan tekemään koulutusvideoita eri ympäristötoimenpiteistä.
 
Luke selvittää datan saatavuutta osallistujamaissa ja mahdollisesti myös muissa maissa sekä päivittää Baltic Compass-hankkeen aikana kerättyjä tietoja.
 
BSAG toimii alustana edistäen eri sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Tätä kautta vesitalouskysymykset pyritään kytkemään paremmin myös maatalousmaassa tapahtuvaa hiilen varastointia koskevaan tutkimukseen. BSAG kokoaa tietoa myös paikallisten ympäristöinvestointihankkeiden rahoitusmekanismeista ja eri rahoituslähteiden yhdistämisestä vesi- ja ympäristöhankkeissa eri maissa (Best Practice Guide in financing local environmental projects).

 

Waterdrive-hanke

Hankevetäjä ProAgrian osalta: Mikko Ortamala
Rahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus / Euroopan Unionin Interreg Itämeriohjelma (2,1 milj. euroa)
Hanketta koordinoi: Ruotsin maatalousyliopisto SLU
Hankkeen kesto: 1.1.2019 - 30.6.2021

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut